+31 (0) 6 82 66 36 38


Algemene dek- en betalingsvoorwaarden 2019

Download Algemene dek- en betalingsvoorwaarden 2019

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Helgstrand Holland als opdrachtnemer enerzijds en de eigenaar en/of diens vertegenwoordiger van de te dekken/insemineren merrie, opdrachtgever anderzijds, terzake een dekovereenkomst.
De verplichting waartoe opdrachtnemer jegens opdrachtgever gehouden is, is een inspanningsverplichting en daarmee geen resultaatsverplichting.

Begripsbepalingen

Merriehouder: De eigenaar van de te dekken/insemineren merrie.
Dekovereenkomst:
De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever betreffende de inseminatie van een merrie.
Insemineren: Het inbrengen van sperma van de hengst door gynaecologische ingreep.
Guste merrie: Merrie die niet drachtig is geworden.
ICSI: Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie.
ET: Embryo Transplantatie.

Dekvoorwaarden

  • Er kan sperma besteld worden tussen 8:00 en 9:00 uur van maandag tot en met vrijdag.
  • De hengsten die in Duitsland gestationeerd staan zijn de gehele week, dus iedere dag te bestellen tussen 8:00 en 9:00 uur.
  • Het sperma van de hengsten die in Denemarken gestationeerd staan, wordt de volgende dag op het einde van de dag geleverd. Er geld één dag levertijd.
  • Het sperma van de hengsten die in Duitsland gestationeerd staan, wordt nog op dezelfde dag, in de middag geleverd.
  • Bij de bestelling moeten naam en levensnummer van de merrie doorgegeven worden, het volledige adres van de merriehouder en tevens het afleveradres.
  • Verzending op zon -en feestdagen is onderhevig aan regionale beperkingen, informeer daarom tijdig.
  • Spermaverzending in het weekend, van de hengsten die in Denemarken gestationeerd zijn, is onderhevig aan beperkingen, informeer daarom tijdig.
  • Bij elke verzending worden er transportkosten en certificaatkosten in rekening gebracht. De transportkosten vervallen als het sperma zelf wordt afgehaald. De verzendkosten zijn in het weekend hoger.
  • Sperma ophalen is dagelijks mogelijk (ook op zondag).
  • Helgstrand Holland werkt niet met commissies of onkostenvergoedingen voor het insemineren.
  • Helgstrand Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor te trage of (te) late levering van het bestelde sperma. Helgstrand Holland aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins, anders dan door grove schuld en/of nalatigheid.

Dekgeld en betalingen

  • Het volledige dekgeld is verschuldigd bij het bestellen van sperma. De merriehouder is vanaf het moment van eerste bestelling van sperma verplicht het gehele dekgeld en (eventuele) bijkomende kosten en afdrachten te voldoen. Er kan geen nieuwe bestelling geplaatst worden als er niet betaald is.
  • Wordt vóór 01-12-2019, middels een veterinaire gustverklaring aangetoond dat de desbetreffende merrie gust is, ontvangt de merriehouder 50% korting op het dekgeld in 2020. (Uitgezonderd de hengsten die uitsluitend beschikbaar zijn middels diepvriessperma).
  • Merries die na 01-07-2019 voor de eerste keer geïnsemineerd worden en niet drachtig zijn, krijgen het volledige (betaalde) dekgeld tegoed in het volgende dekseizoen (2020).
  • Gustverklaringen, van louter officieel erkende dierenartsen, dienen vóór 01-12-2019 in het bezit te zijn bij Helgstrand Holland, anders vervalt de gustregeling.
  • Het tegoed is gekoppeld aan de persoon en de hengst. Wijzigingen zijn alleen mogelijk op afspraak.
  • Let op, het is de plicht van de merriehouder om Helgstrand Holland te informeren/op de hoogte te stellen wanneer de merrie niet drachtig is.
  • Wij berekenen de kosten (dekgeld en bijkomende kosten) rechtstreeks door aan de merriehouder.
  • Er is geen recht op terugbetaling van het dekgeld.
  • Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw (9% sperma, 21% verzendkosten). Gefactureerd wordt door Reesink Horses BV te Eibergen. De distributeur van Helgstrand Dressage is Helgstrand Holland.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen zal het factuurbedrag verhoogd mogen worden met aanmaningskosten, conform de WIK en BIK ingevolge het Besluit normering incassokosten en wordt tevens wettelijke(handels-)rente doorbelast vanaf vervaldatum factuur.
  • Het overdragen van het dekbewijs en de overdracht aan de respectievelijke fokkerijorganisatie vindt alleen plaats als het dekgeld is betaald en alle andere kosten zijn voldaan.

Dekseizoen

  • Het dekseizoen eindigt op 15 augustus 2019, tenzij in de publicatie(s) van Helgstrand Dressage/Holland anders is vermeld.
  • Wij werken met vers sperma. Als een hengst, om welke reden (shows, ziekte etc.) dan ook, tijdens het dekseizoen niet beschikbaar is op korte termijn bieden wij u, indien mogelijk, diepvriessperma aan of het gebruik van een andere hengst op het station. Alleen de laatst gebruikte hengst wordt in rekening gebracht.

Diepvriessperma

  • Helgstrand Holland verkoopt geen losse rietjes, alleen drachtigheden.
  • Niet gebruikte rietjes blijven ten alle tijden in eigendom van de leverancier Helgstrand Dressage. In geval van niet-gebruik, dienen deze dan ook te worden geretourneerd aan het einde van het dekseizoen.
  • Het sperma mag niet worden doorgegeven aan derden of worden gebruikt voor niet-geïdentificeerde merries.
  • Als de merrie eigenaar ongeoorloofd gebruik maakt van het diepvriessperma, wordt dit, naast de openstaande posten, bestraft met een boete van €2500,-.
  • Diepvriessperma mag alleen worden gebruikt voor kunstmatige inseminatie of ET. Het gebruik voor ICSI of andere geavanceerde reproductieve technologieën is alleen toegestaan op afspraak.

Embryotransplantatie en ICSI

  • Bij de eerste bestelling aangeven of het bestelde sperma gebruikt wordt voor embryotransplantatie of voor ICSI-doeleinden.
    • Het gebruik van sperma voor ICSI of andere reproductieve technologieën is alleen toegestaan op afspraak.
  • Indien er geen ET embryo(s)/ICSI geslaagd is/zijn, kan er opnieuw sperma besteld worden voor de merrie.
  • Dekgeld wordt per geslaagde embryo/ICSI in rekening gebracht, dit geldt ook voor ingevroren embryo's en als er meerdere embryo's uit één inseminatie worden gespoeld.
  • De merriehouder dient Helgstrand Holland vóór 1 oktober 2019 een door officieel erkende dierenarts of ET-center opgesteld en ondertekend overzicht te bezorgen van het aantal geslaagde embryo(s)/ICSI's per merrie.
  • Indien de transplantatie van het embryo/ICSI niet succesvol is verlopen, geldt dit overzicht als een gustverklaring (indien vermeld).

Merriebegeleiding

  • Wij verzorgen geen merriebegeleiding en inseminatie.

Kortingen

  • Wij hanteren de volgende kortingen:
    • Bij 2 merries 10% korting,
    • Bij 5 merries 15% korting,
    • Bij 10 merries 20% korting
    • Bij 20 merries of meer 30% korting.
  • Er wordt geen korting gegeven op het dekgeld van Jovian.
  • Als facturen niet tijdig worden betaald, zijn alle kortingen die mogelijk zijn overeengekomen nietig.

Overige bepalingen

  • Alle opdrachten worden uitgevoerd onder de vigeur van deze dek-en betalingsvoorwaarden. Deze dek- en betalingsvoorwaarden worden integraal bijgevoegd aan de opdrachtbevestiging. De merriehouder heeft derhalve kennis kunnen nemen van onze dek- en betalingsvoorwaarden en verklaard zich akkoord met de voorwaarden.
  • De merriehouder heeft ten alle tijde meldingsplicht. Mocht blijken dat er nakomelingen zijn waarvoor geen dekgeld is betaald, heeft Helgstrand Dressage het recht om alsnog betaling te verlangen van het dekgeld en voor elke niet gemelde nakomeling, te vermeerderen met een direct opeisbare boete van €2500 per nakomeling wat niet is aangemeld of geregistreerd bij Helgstrand Dressage.

Door bestelling en afname van het sperma verklaart de merriehouder kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en verklaart zich akkoord hiermee.